Kiểm tra công tác giao nhận và sử dụng thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2015

Để phục vụ cho Đoàn kiểm tra công tác giao nhận và sử dụng thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2014 theo Quyết định số 2351/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Căn cứ Kế hoạch cung cấp thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2014, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác giao nhận, sử dụng thiết bị, tài liệu xóa mù chữ của tất cả các đơn vị giáo dục  được cung cấp năm 2014.

          2. Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác giao nhận thiết bị giáo dục, tài liệu xóa mù chữ năm 2014 giữa nhà cung cấp với các đơn vị giáo dục. Báo cáo và hồ sơ, chứng từ tập hợp tại phòng Giáo dục và đào tạo. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/12/2014 để phục vụ cho Đoàn kiểm tra.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện

But he maintains that if you actually free the money up and give parents control over assignment help website that money and they start choosing private schools, the market will respond and sufficient options will emerge.